Wat zegt de wet over klachten in de zorg?

Hoe werkt het klachtrecht in de zorg? En wat kun je als patiënt doen als je het niet eens bent met de arts?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkcz) geeft de verplichting aan zorg- en hulpverleners en instellingen om klachten volgens bepaalde regels te behandelen. Bovendien moet elk kalenderjaar een verslag openbaar worden over het aantal en de aard van de klachten en de afwikkeling hiervan.

Concreet komt de wet op het volgende neer:

  • Je klachten kunnen sneller en beter aangepakt worden via de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder, een onafhankelijke geschilleninstantie of via de rechter.
  • Zorgmedewerkers kunnen incidenten veilig melden, waarbij vooral het leren van fouten voorop staat. Zorgaanbieders mogen zelf bepalen op welke manier ze dit organiseren.
  • Jij als cliënt hebt een sterkere positie en recht op informatie. Fouten moeten door de zorgaanbieder met de cliënt worden besproken en in het cliëntendossier worden opgenomen.
  • Zorgaanbieders moeten voortaan elke vorm van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als het ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Ben je het niet eens met je arts?
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) regelt onder andere het recht op informatie over toestemming voor de behandeling en dat je als patiënt ten alle tijde je dossier kan inzien. De Wgbo streeft naar het verbeteren van de positie van de individuele patiënt. Dit houdt in dat de patiënt altijd zelf keuzes moet kunnen maken in het zorgproces. Als je dus niet tevreden bent met de behandeling die je krijgt of juist een andere behandeling wilt die is besproken met de arts, moet dit altijd kunnen. Het is namelijk de taak van de arts om jou als patiënt zodanig te informeren zodat je zelf een weloverwogen keuze kan maken voor een behandeling.

Bron: Hoe gaat het met je? Het ontstaan & de toekomst van de patiëntenbeweging

Het boek Hoe gaat het met je? beschrijft de opkomst van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Wat betekenen ze voor de individuele patiënt en voor de maatschappij als geheel? Vroeger, nu en in de toekomst. In het boek gaat auteur en  NVN-directeur Hans Bart ook in op de ontwikkelingen in de zorg en de rol van de overheid hierbij (marktwerking, (de)regulering, financiering).

Hoe gaat het met je? is verkrijgbaar bij Uitgeverij Zezz en Bol.com.